söndag 7 juli 2019

Jorden är övernyttjad – mer än överbefolkad


Liksom för att döva samvetet, när de ekologiska och klimatmässiga ”fotavtrycken” blivit för stora, talas det allt mera om att människopopulationen är för stor.

Problemställningen är konkret, men samtidigt obegriplig. Vad menas?

Troligen vill den som varnar för befolkningsökningen frammana bilden av fattiga länder med fattiga människor, som helt enkelt inte får plats, utan breder ut sig, närmast som djur. Här finns hotet – inte att ett mindre antal nationer, dessutom med svag befolkningstillväxt, lever långt, långt, över tillgångarna.

Befolkningstillväxten i fattiga, ofta krigshärjade, länder (ett vanligt samband) ställer till mycket lidande för den egna befolkningen, men med mindre påverkan på moder jord.

Antalet barn som föds till världen har dessutom minskat under ett antal decennier. Mycket tack vare den effektivaste barnbegränsningen som finns: Minskad barnadödlighet, som närmast per automatik leder till att färre antal barn föds. Utbildning och ökat välstånd, främst för kvinnorna, leder även det till att det föds färre barn. Att världens befolkning trots det ökar, beror i första hand på att människor lever längre – också det en konsekvens av utbildning och ökat välstånd. Alltså samma process som Sverige genomgick under främst första hälften av 1900-talet.

Vi gör ändå det tankeexperimentet, att vi är för många. Att människopopulationen måste minska.

Något vi naturligtvis inte kan effektuera, men vi leker ändå med tanken, att det till vår hjälp kommer en icke behandlingsbar böldpest, med enorm dödlighet bland de smittade.

Nu är frågan, var skall denna pest få sitt utbrott, för att jorden ska komma i bättre balans?

Säkerligen tycker många, per automatik, i ett land med mycket höga födelsetal. Kanske ett land med pågående svältkatastrof. Flyktinglägret med människor packade i misär. Men skulle det minska användandet av resurser? Minska klimatpåverkan?
Flyktingläger i Kenya. Lika många människor som i Malmö. Förbrukar dessa människor lika mycket resurser som Malmö? Bild från KIT.

Knappast.

Om en böldpest verkligen skulle få någon effekt för den här planeten, måste den naturligtvis slå till i de länder som har högst BNP per capita. Och eftersom det är ett tankeexperiment kan vi låta pesten slå till selektivt. Kanske utgå från soptunnan – sortera bort dom som slänger mest användbara prylar, inklusive mat. Dom som förbrukar mest fossila bränslen eller har högst elräkning för luftkonditionering.

Fattigpensionärer, flyktingar, människor i samhällets periferi, är heller inte så resursdragande, att en pestsmitta bland dom skull få någon större effekt. Även om dom bor i rika länder.

Begreppet överbefolkning säger alltså inte så mycket. Det skulle kräva en gigantisk folkminskning i fattiga länder, för att mer än marginellt minska resursuttaget, kanske inte alls, med tanke på att mycket av resurserna ändå hamnar i den rika delen av världen.

Men, istället för otrevliga tankeexperiment, kanske vi ska konstatera, att jorden har större problem än antalet människor …

lördag 6 juli 2019

En lättlurad Lars Beckman


Lars Beckman, Gävle, riksdagsman för moderaterna, är i blåsväder. Efter att ha vidarebefordrat Rebecca Weidmo Uvells ryktesspridning, att Greta Thunberg har personlig vinning av sitt klimatengagemang.
För övrigt verkar Greta Thunberg vara i gott sällskap. Det går tydligen även att boka in Ingvar Kamprad som föredragshållare ...Rebecca Weidmo Uvells ryktesspridning behöver inga ytterligare kommentarer än de journalisten Emanuel Karlsten gjort i sin dissekering.

Däremot ska vi nagelfara den moderate riksdagsmannen Lars Beckmans omdöme när han delar vidare uppgifterna från Rebecca Weidmo Uvell. Beckman är bevisligen inte okunnig om Weidmo Uvells tidigare klavertramp. Trots att vi inte kan begära, att Lars Beckman läser Aktuellt i Politiken (en tidning med vänsterperspektiv, och varifrån jag korpat skärmdumparna, och där även Beckman är inblandad).


En någotsånär frisk opinionsbildare pekar inte ut en kristen assyrier som turkisk muslim (i Rebecca Weidmo Uvells värld något klandervärt), eller påstår att en examinerad folkhögskollärare saknar utbildning. Utan täckning.

Inläggen är av typen sprid-så-mycket-skit-du-kan, något kan fastna, även om det är lögn.

Rebecca Weidmo Uvell blev för övrigt på sociala medier kallas miss Piggy efter ett mindre lyckat inlägg om kommunistiska läger. Weidmo Uvell tog första bästa bild hon hittade på nätet som illustration till ett inlägg om kommunismen. Bilden visade sig vara från filmen Kermit i Gulag … Den andra bilden var från ett nazistiskt koncentrationsläger. Smaklöst.


Personligen tycker jag Rebecca Weidmo Uvell mera kan liknas vid Herman Hedning än miss Piggy.

Lars Beckman kan omöjligen vara omedveten om Rebecca Weidmo Uvells ”sanningar”.

Eller är det Beckman som är Herman Hedning? En del av Jonas Darnells beskrivning stämmer väl in: ”… tycks vara helt osårbar när det gäller att ta lärdom av misstag och inse sina begränsningar.”


söndag 30 juni 2019

Förvanskade citat och konspirationsteorier från Stig Mörtman


Jag tror inte att Mörtman är så oärlig, att han själv hittat på ”citatet” från klimatforskaren Stephen Schneider. Bara återger det andra påstått att Schneider sagt. Enkelt att kontrollera via Google, men då måste viljan finnas, att förmedla korrekta uppgifter. Vilka som sprider falsariet framgår även vid sökning.

Rätt återgivet inleder Schneider resonemanget så här:


Raka motsatsen till det Mörtman tillskriver Schneider.

Stephen Schneider (1945-2010). Närmare 10 år efter sin död fortfarande förtalad och förfalskad av klimatförnekare.


Klippa/klistra/lägga till är inte att citera, och ovärdigt Arbetarbladets opinionssida. Mörtman drar även upp 20 år gamla grundlösa anklagelser mot klimatforskare, som då resulterade i ren personförföljelse av berörda forskare. Även rent politisk förföljelse i USA.

Alla intresserade av den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna, inklusive koldioxidens roll, kan lugnt ta del av klimatpanelens rapporter. Arbetsgrupp 1, som sammanställer den vetenskapliga grunden, använder sig av vetenskapligt granskat material.

Arbetsgrupperna 2 och 3 däremot, som samlar observationer, tittar på åtgärder mot klimatförändringarna och studerar socioekonomiska effekter, använder sig även av så kallad grå litteratur. Det kan vara myndighetsrapporter från olika länder, observationer från såväl miljöorganisationer som ursprungsbefolkningar (hemskt va?). Jodå, även reseskildringar och personliga iakttagelser är intressanta. Ibland blir det fel i detaljer, precis som i Nationalencyklopedin. Att många myndighetspersoner även är medlemmar i miljöorganisationer, är inget som gör dom till aktivister i sin yrkesutövning.

Klimatpanelen (ej arvoderad) bildades som sagt 1988, och vi svenskar kan känna stolthet över meteorologen Bert Bolin, som var organisationens förste ordförande (även han duktigt förtalad i klimatförnekarsfären, av Mörtman reducerad till oroad miljömedveten forskare).

Med IPCC slöts cirkeln, från Svante Arrhenius, som 1896 påvisade koldioxidens verkan på klimatet, till Bolin och den organisation, som i dag analyserar koldioxidens påverkan.

Även om inte alla uppskattar arbetet. Och att öka kunskapen om bland annat extremväder är inte att skrämmas. Det har tvärtom lett till ökad beredskap för de värmeböljor som kommer allt tätare.

lördag 15 juni 2019

Se till att tjejerna trivsNågon gång måste något göras åt de växande klyftorna mellan stad och land. Jag använder begreppet landsort om de områden som inte är stadsnära. Landsändar som krymper befolkningsmässigt, och med en bedrövlig demografi.


Det mesta tyder på att landsortens största problem, inte i första hand är utflyttningen, utan den typ av människor som flyttar. Enligt forskning från Linköpings Universitet (Marc Keuschnigg) dräneras landsorten på talangfulla och utbildade personer.

Därutöver försvinner den personliga och nära servicen, såväl från myndigheter som från kommersiella aktörer. (Denna service försvinner överallt, men landsorten drabbas hårdast.)

Jag lyfter förslag och tankar, som jag tror är viktiga för att vända avvecklingen.

EU:s fonder för landsbygdsutveckling är en bra grund för satsningar på landsbygd, men kräver att pengar även satsas lokalt, regionalt eller från staten. I dag uteblir många satsningar på grund av dumsnålhet. Eller på grund av att kommunen inte ens har råd med det nödvändigaste. Resurser måste fram.

Människor måste ha någonstans att bo, även på landsorten. Motsvarande ett nytt miljonprogram behövs för hela Sverige. Måttstocken måste vara att en undersköterska inom hemtjänsten, ska ha råd etablera sig, bo och leva, även i en nyproducerad lägenhet. Annars är det fel på marknaden.­­ Finansieringen av bostäder, inklusive egnahem, är svår bortom de stora allfarvägarna. Här måste staten gå in som garant när bankerna sviktar. Det ska inte vara nödvändigt att ödelägga strandskyddat område (då ses bostaden som mera värdefull) för att kunna teckna ett bostadslån.

Allt fler ser en avskrivning av studielån, för att underlätta rekrytering och kompetensförsörjning i landsort, som en möjlig väg framåt. Men glöm inte rekryteringen av personal inom främst hemtjänsten. Här tror jag det krävs att kommunerna bekostar (inte tillåtet i dag) körkortsutbildningar. Utöver någonstans att bo. Annars påskyndas nog avfolkningen, via nödvändig tvångsförflyttning av gamla.

Det är inte bara åldersdemografi som hotar landsorten, även könsfördelningen. Fler unga kvinnor än män lämnar landsorten, och snabbare. Slutsats: Se till att tjejerna trivs, annars spelar det ingen roll vilka regionalpolitiska instrument som används.

Kanske är det omöjligt att vända trenden, men den får inte fortgå utan en ordentlig analys av varför, inte minst utifrån ett genusperspektiv. Inklusive åtgärder för att vända utvecklingen. Däremot ska kanske inte den typiska kommunala ungdomssatsningen, en motorgård för i första hand grabbarna, ligga överst på prioriteringslistan.

Landsortens demografiska snedfördelning avspeglar sig även politiskt. Sverigedemokraterna är svagast bland ungdomar och kvinnor. Följaktligen är också SD starkast i avfolkningsbygder, där andelen ungdomar och kvinnor krymper. Något som ovillkorligen leder till en värderingsmässig förskjutning.

Något som i sig utgör ett hot mot landsorten.

Läs gärna även mitt inlägg i Gävle Dagblad om Resten av Sverige (15/6).
torsdag 23 maj 2019

Snuset är en svensk angelägenhetDet är bara inse, att länderna i Europa inte är intresserade av det svenska snuset. Det är därför Sverige har dispens från snusförbudet i EU. En utmärkt ordning, väl värd att slå vakt om.

Att som svenska politiker, främst moderater, med understöd av liberala opinionsbildare, försöka ändra denna ordning, genom att tvinga på resten av EU svenskt snus, betecknar jag som vanvett.
" Det är en kultur som jag gärna vill dela med mig av till resten av Europa" skriver Warborn. Missionären med budskap från Swedish Match har talat.

Utgå från att EU inte vill tillåta handel med snus. EU-domstolen sade nej senast förra året, efter propåer från Swedish Match. Utgå också från att EU-länder inte är intresserade av återkommande domstolsförhandlingar i samma ärende.

Ett sätt att slippa den typen av domstolsärenden, är att ta bort Sveriges dispens. Då är det avgjort en gång för alla.

I så fall. Bra jobbat snuslobbyister. Ansvaret är ert.

söndag 19 maj 2019

Vilka hotas av Greta Thunbergs engagemang?


Samtidigt med applåderna för Greta Thunbergs engagemang förekommer det tandagnisslan.
Tidskriften Time visar med eftertryck att Greta Thunbergs budskap inte bara är en svensk angelägenhet.

Klimatfrågan ses som så farlig, att en sextonåring måste förminskas och hånas. SD:s ledare Jimmie Åkesson hävdade att Greta Thunberg skulle göra större nytta i skolbänken. Lögn, Thunberg har anpassad skolgång, men kärnväljarna fick höra vad dom ville höra.

Åkesson hävdade även att engagemanget var en iscensatt PR-kampanj, underförstått, hon är inte äkta. Samma glidning gjorde Kd:s EU-kandidat Sara Skyttedal. Thunberg är styrd av vuxenvärlden. Underförstått ett propagandaverktyg. Dessutom störs Skyttedal av att Thunberg behandlas som expert i media, hon är ju bara ett barn. (Tveksamt dock om Thunberg någon gång kallats expert i media.)

Konspirationsteorin, att klimathotet är konstruerat, att att FN använder klimathotet i syfte att bilda en världsregering, har cirkulerat ända sedan 1988. Även klimatförnekande nätverk i Sverige odlar föreställningen. Gruppen Klimatsans, skriver på sin hemsida, under rubriken IPCC:

”FN:s generalsekreterare ansluter sig således till kraven på en New World Order, vilket inte är förvånande, då han ser FN som den naturliga världsregeringen.”


”Greta Thunberg talade naturligtvis inte av en slump på FN:s klimatmöte eller i Davos. Sådana tal är planerade långt i förväg av den mäktiga eliten.”

Inte illa. Greta Thunberg är styrd av hela den mäktiga eliten.

Och media pekas ut som lydigt redskap i den blivande nya världsordningen.

Det är frestande att avfärda Klimatsans och Klimatupplysningen som foliehattar, men dom har inflytande. Mycket inspiration hämtas från USA, där klimatförnekeriet frodas i tunga lobbyorganisationer, med ekonomiska muskler, som Heartland Institute, Koch family, Breitbart, Fox news, med flera. Inklusive starka band till den kristna högern. Nätverken är globala. Udden är riktad mot, vad man upplever, hoten mot dagens livsstil.

Vetenskap och forskning misstänkliggörs, trots att kunskapen om koldioxidens klimatpåverkan funnits sedan slutet av 1800-talet.

Kd och SD är naturligtvis inte opåverkade av konspirationsteorierna, men troligen mest ledsna över att EU-valrörelsen inte handlar om deras frågor.

Greta Thunbergs mycket modesta krav är att politikerna ska lyssna på forskarna, och uppfylla Parisavtalet. Något som sannerligen inte kräver några expertkunskaper, det räcker med sunt förnuft.

fredag 26 april 2019

Brunhögern skräckslagen av Gretas engagemang


För inte så länge sedan försökte kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, Sara Skyttedal, misstänkliggöra och förminska klimataktivisten Greta Thunberg genom att kritisera att ”Greta behandlas som expert” av vuxenvärlden.
Sara Skyttedal skjuter skarpt

Sara Skyttedal kan vara lugn. Greta Thunberg presenteras inte som någon expert. Jag har då i alla fall aldrig hört det. Thunbergs modesta mål med sitt engagemang är att politikerna ska ta klimatforskningen på allvar, alltså lyssna på dom som är experter. Viss skillnad.

Dessutom odlar Sara Skyttedal den populära konspirationsteorin, att Greta Thunberg skulle vara styrd av något, oklart vad. Rymdödlor kanske. Att hennes engagemang inte skulle vara äkta.

Formuleringar som känns igen från den riktiga brunhögern, som Sara Skyttedal, i likhet med många andra kristdemokrater, har märkbart svårt att distansera sig från. En normaliseringsprocess som är svår att kamouflera.

Det är ingen slump att Sara Skyttedal låter ungefär som Jimmie Åkesson, när han beskriver Greta Thunbergs engagemang i termer av att det skulle vara en iscensatt Pr-kampanj. Naturligtvis utan belägg, men han följer ett ständigt upprepande.

Jimmie Åkesson tycker i stället att Greta Thunberg ”borde gå i skolan (sic)”.

Det gör Greta Thunberg. Hon har anpassad skolgång. Till skillnad från Jimmie Åkesson, som bokstavligen suttit i skolbänken. Trots det usel fattningsförmåga.
Greta Thunberg - Bild från Wikipedia

Greta Thunbergs aktivism är en lysande väckarklocka, främst internationellt. Hon lyfter upp mänsklighetens viktigaste fråga på bordet, och får den politiska debatten att handla om klimatförändringarna.

Jimmie Åkesson och Sara Skyttedal, med svans, är naturligtvis inte dummare än att dom inser detta. Att EU-valets viktigaste frågor är klimat och miljö – inte nationalism och svenskhet.

Därför är dom jättearga.

tisdag 9 april 2019

Varför tynar Sverigedemokraternas dröm?


Vår gemensamma resa går mot en allt mera globaliserad värld. Ekonomi och handel känner inga gränser, förutom nålstick i form av att diverse aktörer och nationer på olika sätt försöker begränsa utbud och efterfrågan. Lite som i den gamla Warszawapakten. Våra ungdomar reser, studerar och arbetar i olika länder och världsdelar. Informationsteknologin har bokstavligt flyttat in världen i vårt vardagsrum. Världen är så sammanflätad, att länder som önskar självbestämmande måste finna sig i att dela detta tillsammans med andra. Klimathot och miljöproblem måste lösas globalt och gemensamt. Konflikter och naturkatastrofer påverkar långt utanför närområdet.

Jag ser det som närmast rörande, att det i Sveriges Riksdag finns ett parti, som vill lösa framtidens utmaningar genom att Sverige, som nation ska hålla sig för sig självt. Trots att Sveriges arbetsfält är världen, ska influenser utifrån (inklusive invandring) reduceras till sådant som redan finns på plats. Mångfald och mångkultur används som svordomar.

Det finns anledning att stanna upp, och granska verkligheten på de platser där Sverigedemokraterna är starka.

Om nu Sverigedemokraternas världsbild är ett framgångsrecept, så borde ju starka SD-fästen närmast utgöra idyller i ett för övrigt mångkulturellt moras.

Till en del kanske dom tycker så själva.

Hur ser då verkligheten ut? Utgår vi från SD:s väljare, så är SD det riksdagsparti som har i särklass störst obalans mellan män och kvinnor (mindre än en tredjedel av SD:s väljare är kvinnor). Dessutom återfinns många av partiets starka fästen i avfolkningsbygder, inte minst gamla bruksorter. Den demografiska obalansen är stor med växande kvinnounderskott (något som till en del förklarar SD:s höga väljarstöd). Orter som helt enkelt kommer tyna bort utan inflyttning.

Det som SD tycker så illa om saknas i de här bygderna. Den förhatliga feminismen, inklusive metoo, lyser med sin frånvaro – dom unga kvinnorna har i stor utsträckning redan flyttat. Förutom pizzabagaren som förestår det lokala vattenhålet är samhället etniskt homogent. Mångkultur saknas.

Frågan är då varför inte de här samhällena blomstrar? Det är ju så här dom vill att det ska se ut – ingen feminism, ingen mångkultur, inga invandrare.

Svaret är nog att den här verkligheten har liten attraktionskraft. Inget som lockar vare sig entreprenörer eller nytänkare. Men, visst, om människor vill leva så här, så måste dom i demokratins namn få göra det. Även om livsstilen ofrånkomligen leder till att ”siste man tar ner flaggan”.

Och det kan mycket väl bli den lokala pizzabagaren som utför den ceremonin.

torsdag 28 mars 2019

Såsom i Tyskland …


Min första tanke, när jag i december läste om ett högerextremt nätverk inom den tyska polisen, var hur det är ställt i Sverige. Är vi förskonade från den här typen av brunröta inom den myndighet som uppbär våldsmonopol i samhället? Sverige och Tyskland är trots allt ganska lika.

För även om det inte uppmärksammats några organiserade kotterier, så förekommer det med ojämna mellanrum incidenter, där intryck ges, att det inom polisen, är tillåtet att leva i sin egen värld. Polischefen i Västernorrland, som för ett år sedan sjukskrev sig efter grova rasistiska kommentarer på Facebook. Jag är tvivlar på, i händelse av en placering i Sandviken, att han skulle använda ord som ”hundfoder” och ”dykardräkt”, om ledarna i underavdelningarna till Bandidos och Hells Angels.
 
Det är av stor vikt att allmänheten har förtroende för polisen som myndighet. (P4 Örebro 14/9 2018)
Även den riksbekante polisen Peter Springare har haft en hel del märkligheter för sig, som ibland blivit viktigare än att sköta jobbet. Springare är mest känd för sitt intresse av brottslingars etniska bakgrund, något som jag tvivlar på odlats i samma omfattning, om han arbetat med våld i nära relationer, exempelvis i norra Dalarna.

Förödande för brottsbekämpningen är om polisen ser människor som olika inför lagen. När det för ungefär ett år sedan uppdagades, att ungdomar i rikare stadsdelar mera sällan misstänktes för narkotikabrott, trots högre konsumtion än fattigare dito, var det en kraftfull varningssignal. Trots att nyheten knappast kunde förvåna någon.

Men, nejdå, det finns ingen etnisk profilering inom polisen. Säger dom ansvariga. Bara att gratulera. I så fall är polisen den enda yrkesgrupp som saknar fördomar.

Verkligheten, som fallet med misstänkta narkotikabrott visar, finns inte.

Det finns skäl att bli riktigt misstänksam, när en polis, trots att problematiken med profilering är känd, avfärdar densamma. Snarare ett tecken på bristande självinsikt, och som sagt, förödande för brottsbekämpningen.

Det har även uppmärksammats extrema åsikter bland ordningsvakter. Enligt en kartläggning Expressen gjort, var det 170 individer, som kunde kopplas ihop med extrema åsikter. Det är en liten andel, men dessvärre en tydlig signal om att mångdubbelt flera accepterat kopplingarna. Även arbetsgivarna.

Även detta förödande för allmänhetens förtroende för ordningsmakten. Ena dagen dela konspirationsteorier från extrema sajter, nästa dag i allmänhetens tjänst. Görs det överhuvudtaget någon research på dom som söker jobb, utöver två referenser, belastningsregistret och (ibland) kontrollera betalningsanmärkningar? Det är inga cykelreparatörer som ska anställas.

Så svårt är det inte att som steg ett ögna igenom offentlig aktivitet på sociala medier. Inte heller att genomföra personlighetstester, som fokuserar på människosyn. Är den sökande till bevakningsuppdraget lämplig till att arbeta bland människor? Inom vissa yrkesgrupper är sunkiga värderingar inte någon privatsak. I synnerhet inte om dessa torgförs offentligt.

Som Dagens Nyheter konstaterade i en ledare: Nu är frågan vem som vaktar väktarna.

torsdag 21 mars 2019

En vilsen höger


I EU-parlamentet är det raka rör i den konservativa gruppen (egentligen europeiska folkpartiets grupp, men klart missvisande namn enligt svenska förhållanden). Gruppen där Moderater och Kristdemokrater ingår kastar helt enkelt ut ungerska Fidesz från samarbetet i gruppen, även om dom inte formellt är uteslutna.

Skälen är såväl goda som kända. Fidesz är ett nationalistiskt och högerpopulistiskt parti med mycket tydliga auktoritära drag. Naturligtvis är Ungern, med Fidesz ledare Viktor Orban, en förebild för Sverigedemokraterna, som följaktligen anser att EU, inklusive den konservativa gruppen, mobbar Orban, Fidesz och Ungern.

I Sverige har däremot de konservativa partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte något emot, att räkna in ett auktoritärt och högerpopulistiskt parti i regeringsunderlaget. Inte ens när det aktuella partiet har tydliga nazistiska rötter. Och inte bara rötter för den delen. Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlssons ”seger eller död”-inlägg på Facebook, där demokrati ersätts med öde, efter valet, är klart nationalsocialistiskt i sin retorik.

Högern i Sverige kan inte sägas vara annat än vilsen. I EU-parlamentet följer dom med strömmen när det gäller renhållningen gentemot bruna partier, men hemma är det makten som hägrar, även om det innebär samverkan med ett nazistanstruket parti.
Skärmklipp från SVT 21 mars 2019. Länk till nyheten nedan.

I Staffanstorp samverkar Moderaterna och SD, och har bland annat kommit överens om den något luddiga formuleringen, att det i kommunen inte ska förekomma ”några kulturella särkrav”.  

Precis som i fallet Ungern tycks islamofobin vara som starkast där det knappt finns några muslimer. Och där islamofobin ges utrymme kommer antisemitismen som ett brev på posten. I Staffanstorp ska det inte serveras någon kosher till några judar! Eller halal till muslimer.

Det är det ju värt för att få styra tillsammans med SD.

Överhuvudtaget betyder ofta det uttrycket ”kulturella särdrag”, att begränsningar mot dessa innebär just särlagstiftning. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor argumenterade för att eventuella böneutrop från moskéer skulle förbjudas. För att utforma ett sådant förbud, utan att det drabbar exempelvis frälsningsarméns insamlingar med sång, krävs det många kullerbyttor av lagstiftarna.

Eller det här med burkinin och muslimer. Hur ska det förbudet utformas? Kanske via en religiös särlagstiftning där muslimer förbjuds delta i Vansbrosimmet?

Som en muslimsk kvinna uttryckte det: ”Ingen ska berätta för mig vad jag ska ha på mig”. Och i stället för att diskutera accessoarer kanske vi kan ägna oss åt viktigare frågor. Minoriteter och klankultur exempelvis, där även heder ingår, och som jag skrev om för några veckor sedan.


Märkligt, med tanke på att Kristdemokraterna i EU-parlamentet inte vill ha med dom krafterna att göra.

onsdag 20 mars 2019

Underskatta inte klimatförnekarnas religiösa övertygelse


En i förnekarkretsar ofta citerad forskare är Roy Spencer, University of Alabama in Huntsville. Varje månad redovisar han satellitmätningar av atmosfärens temperatur (Latest Global Temperature). Spencers grafer visar lägst trend av alla institut som mäter temperatur, inklusive de största svängningarna, men tveksamheter i mätmetoderna gör att temperaturserien i stort bara tas på allvar i förnekarkretsar.
Skärmdump av Roy Spencer på Heartland Institute (ej länk).

Än värre ställt är det med Roy Spencers vetenskapliga integritet. Spencers åsikt är att klimatet, det har vi fått av Gud. Ett stabilt och självstabiliserande, som det uttrycks av Cornwall Alliance (2009), och som undertecknats av Spencer:

We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.

Ursprunget är det här (Första Mosebok):

”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Uppmaningen att människan ska lägga jorden under sig tas bokstavligt. Barnatro och mammon kombineras i en och samma mening.

Det är inte alls konstigt att klimatförnekandet har en stark ställning i USA. Det har kreationismen också.

Religionens roll i klimatförnekandet ligger väl i linje med den forskning som gjorts om förnekarnas hemvist. Högernationalistiska värderingar är ofta förekommande bland klimatförnekare. I USA är dessutom nationalism ofta i symbios med religion – den så kallade kristna högern.

När någon påstår att dom inte tror på den globala uppvärmningen kan påståendet vara bokstavligt. Människor som helt enkelt i stället tror på att Gud välsignat människan med ett stabilt klimat, att kol, olja och naturgas är Guds gåvor till mänskligheten, och vår skyldighet att nyttja.

Sådan ser den religiösa övertygelsen ut, i det här fallet för en forskare som Roy Spencer. 

lördag 16 mars 2019

”Vid riksdagsvalet 2022 har Gretas generation rösträtt”


Ibland dyker det upp memes på Facebook som är så träffsäkra, att dom tvingar till eftertanke. Det här är ett sådant exempel:


I går var det som bekant världsomfattande skolstrejker, inspirerade av 16-åriga Greta Thunberg, som uppmanade vuxenvärlden att ta tag i klimatförändringarna, och minska koldioxidutsläppen.

Våra ungdomar världen över har anledning att vara förbannade. Dom är inte ensamma. Erika Bjerström, SVT, rapporterar i samband med klimattoppmötet i Katowice: ”Det är skamligt” sa en av forskarna bakom IPCC-rapporten till mig på toppmötet, och tillade, skakade av vrede: ”Sedan när blev det upp till politiker att avfärda vetenskaplig forskning?”.

Forskningen är lätt att ta till sig. Svensken Svante Arrhenius kunde redan 1896 formulera hur koldioxid påverkar värmebalansen i atmosfären. För att förstå vad som händer med extremerna när medeltemperaturen stiger räcker det med att studera Carl Friedrich Gauss arbete med normalfördelningar, klockkurvan populärt kallad. Klimatforskaren James Hansen NASA har utgick från Gauss, i ett lättförståeligt arbete från 2012. Väl värt att läsa.

Klimatförändringar, och orsaker, är slutdiskuterat. Att vissa människor inte vill acceptera den verkligheten är beklagligt, men inget vi borde ta hänsyn till.

IPCC, FN:s klimatpanel bedriver ingen egen forskning, men redovisar vetenskapligt publicerade arbeten från mängder av forskare varje rapport. Att resultaten inte godtas beror till stor del på en genuin ovilja mot varje förändring i livsstilen.

En slutsats som stämmer väl överens med den forskning som gjorts för att förstå så kallade klimatförnekares synsätt. (Klimatförnekande ligger på en sådan nivå att det är socialantropologiskt intressant.) Ofta har klimatförnekaren starka högernationalistiska värderingar, inte sällan med en gammaltestamentlig syn, att människan är guds ställföreträdare, satt att råda över jorden.

Klimatforskare utmålas som ett direkt hot mot makten, livsstilen och härligheten.

Naturligtvis är skolstrejken ett uppror mot etablissemanget, ett etablissemang där klimatförnekare har en mycket stark ställning. Så stark att nödvändiga åtgärder bromsas.

Ungdomarna avfärdas gärna med att dom i stället för att skolka borde lära sig saker för att sedan kunna ta ansvar för miljön. Grete Thunberg hånas i tidningar som GP och av Timbrosfären.

Verkligheten visar att det inte hjälper gå i skolan. Den här tweeten är underbar:Symtomatiskt är att klimatförnekare gärna ser forskning som en demokratifråga, där olika sidor ska få komma till tals. Inte som klassisk forskning där vetenskapliga rön granskas, publiceras och sedan gäller. Den delen avfärdas eftersom man helt enkelt inte godtar resultaten. (Nazisterna avfärdade Einstein med att han bedrev judisk forskning.)

Klimatförnekare tar gärna på sig offerkoftan, och påstår att dom blir tystade. Så är det naturligtvis inte. Det är ingen som tystar dig, om du anser Einsteins relativitetsteori är fel. Du kan anse att koldioxid saknar betydelse för klimatet. Du kan till och torgföra åsikten att jorden är platt, eller att samhället styrs av utomjordingar.

Men begär inte att du skall få utrymme i seriösa medier, eller att vi andra ska ta dig på allvar.

onsdag 6 mars 2019

Myten om lavskrikan


En skog som klassas som nyckelbiotop får inte avverkas hur som helst. Trakthyggesbrukets (skogsbruk genom kalhygge) högljudda förespråkare hävdar då att skogen inte får brukas, att den konfiskeras av staten, och att den enskilde lämnas rättslös.

Inte sällan med argumentet att skogsägaren straffas för att skogen är välskött(!).

Långsökt så det förslår.

En naturskog är inte en välskött skog enligt kalhyggets förespråkare. En välskött skog, enligt dom, är träd i raka rader, samma ålder och med lämpliga avstånd för skogsmaskinen.

Skogsvårdslagen är tydlig när det gäller påståendet om myndigheternas ”döda hand” över skogen. En avverkning, som omfattar mindre än en halv hektar, behöver inte anmälas till skogsvårdsstyrelsen. Ett varsamt uttag från skogen är fullt lagligt. Och varför skulle lagen hindra? Det var ju så våra äldre generationer brukade skogen.

Få skogsägare i dag brukar sin skog själva. Många bor inte ens på fastigheten. När äganderättslobbyn använder uttrycket ”bruka skogen som sina fäder” är betydelsen en helt annan. Det som för var en vinters arbete i skogen för markägaren är i dag ett telefonsamtal till entreprenören som sköter avverkningen.

Det behöver inte handla om girighet eller lathet, snarare en tidens gång, som sprungit ifrån verkligheten. Men visst har dom snabba pengarna betydelse. Samtidigt som känslan försvunnit från den skog man inte själv brukar.

Är det inte ynkedom, att vi fortfarande, in i 2000-talets andra årtionde, fortfarande skövlar ömtåliga marker med skördare, skotare och markberedare? Längre borde vi väl ändå ha kommit i utvecklingen.
 
Lavskrika, bild från Wikipedia
Skoglobbyn, LRF, centerpartiet med flera, hur vill dessa aktörer hantera marker med nyckelbiotoper? Hur ser dom på lavskrikorna?

Uppenbarligen helst inte alls. På något annat sätt går inte att tolka det allmänna gillandet av att anslagen för inventering av nyckelbiotoper dras in (den SD-stödda M/KD-budgeten). Nyckelbiotoper och miljöhänsyn, och annat som hindrar när växande träd ska växlas in i pengar, vill man inte veta av.

Allt mera aggressiva metoder, inklusive giftiga nålstick, används för att komma undan naturvården, och misstänkliggöra naturvården.

[Artikeln är länkad från en nättidning, signerad Svenskt Näringsliv, som med önskvärd tydlighet agerar megafon för LRF och andra ägarintressen. När hörde ni förresten LRF gnälla över att handläggare i miljöfrågor samtidigt är skogsägare?]


När det gäller centerpartiets agerande minns jag valrörelsen 1988, och hur säldöden påverkade valrörelsen. Då hette det från centern, att ”sälarna i västerhavet inte har någon rösträtt”.

Det har inte lavskrikorna heller.

Ett tidigare blogginlägg handlade om hur våra sista naturskogar är på väg att slaktas på den heliga äganderättens altare: Centern, LRF och Baggböleri

måndag 4 mars 2019

Centern, LRF och baggböleri


Det handlar om Sveriges sista naturskogar, om dessa biotoper ska offras på den heliga äganderättens altare.

I ärlighetens namn är även Moderaterna och Kristdemokraterna, vad gäller naturvård, på samma nivå som Centern, om än inte lika högljudda. Folkpartiet aningen bättre.

Skogsintressena värjer sig mot att det finns restriktioner i brukandet av skog, innehållande ömtåliga biotoper. Även för så kallad fjällnära skog. Dessa restriktioner avfärdas från centerhåll med att skogsägaren måste få bruka sin skog som fäderna gjort.
Bild från SCA (Svenska Cellulosa AB) "För skogens Bästa" (sic)

Blå dunster som möjligen kan lura personer som aldrig upplevt skogsbruk. Eller inte har en aning om vad det innebär att bruka skogen.

Fäderna som brukade skogen hade inga skördare, skotare eller markberedningsmaskiner, och tveksamt om dom på sin tid skulle tillåtit dessa.

Våra fäders sätt att bruka skogen utgjorde litet hot mot nyckelbiotoper. Begreppet fanns inte. Förändringen kom när skogsägare slutade bruka sina skogar själva, och i stället ringde den lokala entreprenören, att kalhugga, köra ut och markbereda. Ett bekvämt sätt.

Enligt skogsbranschen ska naturskogarna tämjas till lydiga virkesåkrar, återplanteras i raka rader för att underlätta nästa kalhygge om 50 eller 70 år, beroende på bonitet. 

Att finansiera köpet av en skogsfastighet via kalhyggen i naturskogar är inte något annat än baggböleri. Och det är inte ens säkert att skogsägaren ens behöver se sin fastighet efter skövlingen.

När en skogsägare säger att hen inte får bruka skogen, betyder det att skogsstyrelsen sagt nej till kalhyggen och markberedning. Eller att ett miljöcertifierat skogsbolag anser att kalhuggning, i just den skogen, inte kan ske på grund av nyckelbiotoper.

Bruket av fjällnära skog är belagt med restriktioner. Det är ingen nyhet. Avverkning får inte ske om det ”väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden”.

Snyftreportage om personer som köpt en fastighet med fjällnära skog, och inte får finansiera genom avverkning, skall tas med en nypa salt. Köparen kan omöjligen varit omedveten om restriktionerna. Att det inte bara är att köra ut en processor i skogen och låta pengarna rulla in.

Med dagen kortsiktiga skogsbruk, som inte bara innebär skövling, utan även ödeläggelse av markskiktet, förnan, omvandlas naturskogar i rask takt till virkesåkrar. Mycket långt ifrån våra fäders sätt att bruka skogen. Centern och LRF är glasklara i sin hållning. Staten ska ersätta skogsägaren för miljöhänsyn, ungefär som att staten ska ersätta ett företag som måste förbättra miljöanpassningen. Ett i så fall orimligt system.

Med önskvärd tydlighet anser Centern och LRF att miljöhänsyn skall underordnas äganderätten.


Fotnot: Baggböleri är en term för olovligt avverkad skog, men används även om tvivelaktigt skogsbruk.

måndag 18 februari 2019

Minoriteter och klankulturMed hjälp av skjutvallen har simförbundets Ulla Gustavsson lyckats skapa styv kuling i simbassängen, och även utanför. Om Gustavsson hade som syfte att skapa en diskussion, kring huruvida slöjan är en symbol för förtryck eller inte, så misslyckades hon gravt. Jag tror inte ens att hon försökte.
Ulla Gustavsson Facebook

Ulla Gustavsson:
RF visar att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och hedersvåld.

Dessutom ger bilden andra associationer av att hon har vapen i hand.

Bara fanatiker kan ta uttalandena på allvar. Och om det är så att Ulla Gustavssons synsätt även genomsyrar den organiserade kampen mot klankultur och ”heder” är det riktigt illa.

Dessvärre tyder mycket på att så är fallet.

För 18 år sedan mördades Fadime Sahindal av sin egen far. I den klankultur där Fadime växte upp fanns ingen acceptans för en kvinnas fria vilja.

Religionsmässigt hörde klanen till Aleviterna. En relativt stor religion i Turkiet, såväl bland turkar som kurder. Ändå en minoritetsreligion, och närmast förföljd av samhället. Vilket kan vara svårt att förstå, då religionen är förhållandevis sekulär till sin karaktär, och med utövare som inte använder några synliga symboler. Aleviter anser vanligen att religion och samhälle ska vara åtskilda. Naturligtvis blir förhållandet även detsamma gentemot en eventuell klan. Religionen och klan ska vara åtskilda.

En annan religiös grupp med stark klanstruktur är yazidierna. Även detta i huvudsak en kurdisk grupp/religion. Ekot rapporterade den 23 januari om en irakisk yazidisk kvinna som utsatts för förnedring och våldtäkt, men där klanerna tyckte att det skulle göras upp dem emellan. Våldtäkterna sågs som ett angrepp mot klanen, kvinnan var oväsentlig. Yazidiska kvinnor som tagits som sexslavar av IS blir inte fria helvetet bara för att dom befriats. Ofta i stället förskjutna därför att klanen ser sig vanhedrad. 

Yazidierna är kanske den mest förföljda gruppen bland kurderna, vilket inte vill säga lite, eftersom kurderna i sig själva är hårt trängda och förföljda från många håll. Klaner tycks även vara mera förekommande hos förföljda folk, vilket inte är så märkligt. Gruppen sluter sig samman mot en yttre fiende.

Syrianer, ofta tillhörande Syrisk Ortodoxa Kyrkan, är ytterligare en förföljd grupp, som länge funnits i Sverige. Lika länge deras klanstruktur. Även om ingen brydde sig. I mitten av 80-talet var den allmänna åsikten, att det var ett märkligt sätt att leva, men sedan var det inte mer med det. En väl assimilerad klankultur alltså. Den syrianska gruppen har gjort mycket för att komma bort från klanväldet, men det har tagit tid, och är långt ifrån slutfört.

Klanstrukturer och ”hederskultur” är lömska företeelser. Precis som i fallet med våld i nära relationer (vilket ofta är vad det handlar om) är det omöjligt att till det yttre avgöra vilka som är utsatta. Det kan vara den tuffa sminkade tjejen i den informella rökrutan utanför skolan, som är iakttagen och kontrollerad. Eller servitrisen i tight midjeklänning och strumpbyxor.

Oftast leder det ingenstans att prata om islamism, jihadism, sharia och slöjor. Snarare kontraproduktivt i och med att det leder tankarna fel. En klankultur kan ha vilken religiös inriktning som helst, men klanen är alltid viktigare än religionen. Jag skulle även kunnat exemplifiera med romer och mandéer, och säkert med ytterligare grupper, och vi är dumma om vi tror att fenomenet är helt utrotat i vårt eget kulturarv.

Ett riktigt bottennapp förmedlade Helene Bergman, styrelseledamot i GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tillika Journalist och författare till boken "Förortens Grupp 8", i en debattartikel publicerad i Expressen för drygt ett år sedan. 

Den som läser Helene Bergmans debattartikel "I Sverige lever kvinnor under könsapartheid" (även grundaren till GAPF Sara Mohammed var inblandad) får intrycket att Fadime Sahindal mördades i en islamistisk kontext. Naturligtvis en vansinnig koppling, medveten eller inte. Och det har inte blivit bättre, visar det sig i efterdyningarna till Ulla Gustavssons utfall.

Sara Mohammed, grundare av GAPF, brukar framhålla att vi måste våga kritisera religionen i samband med hederskultur. Det gör hon oftast inte, och klarar inte heller av att hålla isär olika religioner.

Om någon islamist hade dristat sig, att berätta för den alevitiska klanen Sahindal, hur dom skulle leva, vågar jag lova, att den islamisten agerat familjerådgivare i den miljön för sista gången.

Jag tror det är så illa att kampen mot klan- och hederskultur är av underordnad betydelse när Sara Mohammed med flera villkorslöst ställer upp på Ulla Gustavssons verklighetsbeskrivning, att Riksidrottsförbundet gillar könsstympning därför att dom visar en flicka i slöja som skjuter luftgevär.

Sara Mohammed och GAPF skjuter också – över målet – och frågan måste ställas: Är det medvetet?

torsdag 7 februari 2019

Joakim Lamotte briljerar


Minns ni när Joakim Lamotte beklagade sig när en skola avbokat honom? Någon gång i oktober 2017. Lamotte hade redan då hunnit publicera ett antal kanske inte så genomtänkta ”nyhetsinslag”, där han svär och närmast spottar saliv in i en mobilkamera. Kanske inte världens bästa marknadsföring för den som vill föreläsa för ungdomar …

Joakim Lamotte blev sur och övergick i stället till swish-journalistik. Tiggeri hävdade en elaka tungor, bland andra en krönikör i Ystads Allehanda, något som till den grad upprörde Lamotte att han skrev ett helt FB-inlägg, som avslutas med, … att han tigger pengar.
Joakim Lamotte, Swishskribent

Jag tycker jämförelsen haltar. Joakim Lamotte visar sig vara just så penningkåt, att prostitution är en mera relevant liknelse. Och han vet vilka torskar som är beredda att öppna plånboken.

Joakim Lamotte odlar myten om att media mörkar, därför ska enskilda betala för hans arbete, att han minsann skriver det som etablerad press inte törs ta upp.

Han är själv duktig på att mörka.

Efter en skottlossning i Värnamo mellan två rivaliserande gäng, blev det stort polispådrag. Joakim Lamotte kommenterade naturligtvis. I skottgluggen hamnade centerledaren Annie Lööf, uppväxt i Värnamo. På något sätt tyckte Lamotte att det var Lööfs fel att folk sköt på varandra i Värnamo.

Ett närmast briljant upplägg för att swisha in pengar. Genom att klämma åt centerledaren, som många anser vara ansvarig för mångkulturen, oklart dock vad som menas.

Det Joakim Lamotte mörkade, om han nu säger sig vilja framföra sanningen, i motsats till etablerade medier, var att där faktiskt fanns en partiansluten inblandad i skottlossningen. Dock ingen centerpartist utan en Sverigedemokrat (tillika sergeant i en undergrupp till Bandidos), så om Lamotte skulle vänt sig till någon partiledare, så hade det varit Jimmie Åkesson. Inte Annie Lööf.

Sådant tas inte upp av Joakim Lamotte. Så korkad är han inte. Det är dumt att bita den hand som föder.

Tillägg 2019-02-08: Att Joakim Lamotte är direkt ohederlig visade han genom sitt utfall mot SVT den 24 januari i år. "SVT MÖRKAR NÄR POLISEN BER OM HJÄLP" dundrade Lamotte över att SVT pixlat polisens bilder.

Det Joakim Lamotte mörkade var att bilder på efterlysta enligt polisen inte ska spridas hur som helst. Något som klart framgår av polisen hemsida. Uppenbarligen önskar polisen ha kontroll över hur deras bilder används. Därutöver är det säkert bra att så långt som möjligt undvika "tips" från alla möjliga delar av landet, typ jag har sett någon som liknar, osv. Joakim Lamottes agerande i samband med den brutala misshandeln av en 83-åring i Kallinge säger en del om hans arbetsmetoder. Det är inte konstigt att han emellanåt beskylls för att vara rasist.

Nej, media har inte mörkat om misshandeln i Kallinge. Tvärtom rapporterat sakligt och utan att spekulera. SVT
Ibland uttrycker sig Joakim Lamotte med en rasistisk underton, utan att för den skull göra det öppet. Det behövs inte. Lamotte slänger ut ett köttben till pöbeln, som sedan sköter om den saken alldeles själv.

Tråden under Joakim Lamottes inslag om fallet i Kallinge, inklusive tiggar-bylinen, dryper av rasism, inklusive uppvigling och stämpling. Tilläggas bör även att serösa medier har skött rapporteringen kring fallet på ett bra sätt. Även polisen måste tilläggas. Därutöver är det inte förvånande att bekanta och/eller närstående är inblandade när det rör sig om grova våldsbrott. Det är närmast regel.

Och om nu Joakim Lamotte tar illa vid sig av att bli kallad rasist, så kanske han ska starta med att sanera i sina kommentarfält.

Normal samtalston hos Joakim Lamotte:


Om jag har en skittunna stående på tomten, som drar till sig flugor och allsköns orenlighet, och sprider smitta, är det mitt ansvar att sanera, och se till så att tunnan försvinner. Jag kan inte skylla på att det inte är jag som skitit i tunnan.

Samma gäller det budskap Joakim Lamotte förmedlar via sin Facebooksida. Det är hans alldeles egna personliga ansvar.

torsdag 24 januari 2019

Kan Jennie Nilsson vända trenden?

Jennie Nilsson är en spännande utnämning. Äntligen en landsbygdsminister som kan identifiera sig med den problematik som är verklighet i mindre kommuner och små tätorter.

Identitetspolitik fnyser många föraktfullt. Inte minst såna som till läpparna bekänner sig till tron, att utnämningar skall ske oberoende av ålder, bakgrund, kön och klass. Fan tro´t. Själv ser jag stora poänger i just identitetspolitiken, att det ger en mångfald som är viktig i beslutsprocessen.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson har egenskaper som ingen tidigare landsbygdsminister haft. Definitivt inte Eskil Erlandsson (centerpartist) eller Sven-Erik Bucht (socialdemokrat). Om än män med stor livserfarenhet.

Studerar vi flyttmönstren på orter med vikande befolkningsunderlag ser vi att det i första hand är ungdomarna som flyttar. Och allra först drar de unga kvinnorna, och i större omfattning. Och det lär knappast vara mångkulturen som skrämmer bort dom …

Jennie Nilsson är kvinna, är uppväxt, och har även arbetat politiskt, i den miljö hon nu ska vara minister för. Förhoppningsvis kan hon i vart fall lyfta upp den demografiska snedfördelningen på dagordningen. Och även lägga ett feministiskt perspektiv på arbetet.

Det behövs. Ser vi till verkligheten i utarmningsbygderna borde fråga nummer ett vara: Hur får vi tjejerna att trivas, så att dom vill flytta tillbaka efter avslutad utbildning?

Symtomatiskt är att när en kommun gör en ungdomssatsning så handlar det ofta om någonting med motor. Visst, det är säkert bra, inte minst för att det har en lugnande verkan lokalt. 

Men frågan måste ställas: Hur ser vi till så att tjejerna trivs? Gärna också besvaras och åtgärdas.

Eller är det kanske så illa. att många orter med stigande medelålder helt enkelt kommer att tyna bort. Att vi kommer tvingas tvångsförflytta gamla därför att där inte finns personal att anställa till vård och omsorg. Eller att där inte finns billiga bostäder. Det kommer tiden att utvisa.

Men innan vi börjar utrymma landsändar i det här landet, ska vi i alla fall försöka göra något för att slippa ta till den åtgärden. Nu har vi i alla fall fått en landsbygdsminister med lite annorlunda erfarenhet och bakgrund än föregångarna.