söndag 22 december 2019

Sverige ett gemensamt ansvar

På Statistiska Centralbyråns interaktiva sida, med befolkningspyramider, kan man se befolkningsutvecklingen, kommun för kommun, ålder och kön, år för år, under det senaste halvseklet. Verkligheten är brutal.

Stora delar av Sverige är om några decennier avfolkat. Tvärt emot visionen ”Hela Sverige ska leva”.

Sett till försörjningskvot och medelinkomst kommer många kommuner framöver inte att klara en grundläggande servicenivå. Något som förstärks av flyttmönstren, där yngre, och främst då unga kvinnor, i hög grad lämnar landsorten.

Detta får inte spela någon roll. De som bor i orter med demografiska problem, inte minst äldre, måste garanteras service och omsorg. När inte kommunerna klarar åtagandet måste staten finansiera.

Hemtjänsten ska fungera, även när avstånd fördyrar. Medborgarkontor måste finnas, där människor kan få hjälp med myndighetskontakter, och ärenden som kräver internet. Grundläggande utbildning är ett samhällsåtagande, men fördyras i takt med att fler barn hänvisas till skolskjuts, när små skolor tappar nödvändigt elevunderlag, och därmed ekonomi. Det kommer krävas fler, inte färre, biblioteksbussar framöver. Samhället får inte stå vid sidan av, när små kommuner inte har råd att finansiera verksamhet som kultur och fritid. Regionerna måste utveckla mobila primärvårdsenheter (dyrt per capita) när avstånden blir långa mellan vårdcentraler.

Dock är framtiden vare sig mörk eller ljus. Verksamheter skapas och försvinner. Många små landsorts- och landsbygdskommuner kommer att hitta sina nischer för att utvecklas, överleva och även växa. Andra kommer sakta tyna bort.

Det finns lärdomar att hämta från Donald Trump och Brexit. Drömmen om det stora Brittiska imperiet och den amerikanska drömmen. Förhoppningar om återindustrialisering, kolgruvor och en värld där människan inte påverkar klimatsystemet. Inte sällan med tankar om en etniskt homogen nation i en globaliserad värld. Tron att framtid kan mötas med nostalgi.

Tankarna finns även i Sverige. I Ockelbo har det bildats ett brunblått oppositionsblock. SD, M och KD har kommit överens om ett antal för landsorten livsavgörande frågor.
Brunblått block i Ockelbo. SVT 12 december 2019

Minskad invandring, förbud mot tiggeri och övervakningskameror ska möta en verklighet med demografisk obalans, kvinnounderskott, minskad befolkning och urholkad skattebas. Det gäller att värna den egna särarten i en allt mera öppen och globaliserad värld. Inte i nivå med Donald Trumps mur, men i samma anda.

Knappast en lösning för någon kommun.

Ockelbo är en ganska ordinär landsortskommun. Ingen katastrofal demografi, men stora problem på sikt. Så som det ser ut i stora delar av Sverige. Ett gemensamt problem att lösa, som inte kommunerna kommer klara av, inte med dagens system.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar