söndag 19 augusti 2018

Stadspark Tisken, Falun


Sjön Tisken i Falun är ett naturligt sedimentlager med tusen år av gruvhistoria. Förutom en djupfåra är vattnet bara någon decimeter djupt, beväxt med löktåg.

Så var det inte under gruvans storhetstid på 1600-talet. Då var Tisken segelbar, och Falun hade Sveriges största insjöhamn. Via Runn, Torsåker och Dalälven hade Falun sjövägen kontakt med vida världen. Den tiden är förbi, och farleden stängd.

Tiskens botten består som sagt av gruvsediment bestående av järn och diverse tungmetaller, som där lagt sig till ro.

Fantasifulla projekt om att ”rena” Tisken, avlägsna sedimentet, och på nytt göra Tisken segelbar lanseras med jämna mellanrum.

Låt i stället Tiskens sediment vila i frid.

Att muddra Tisken är ett närmast orealistiskt projekt, som kräver minst två förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen.

Uppdatering: Enligt tidigare uppgift är det mellan fyra och femhundratusen kubikmeter sediment det handlar om. Radio Dalarna i ett inslag 2003.

Först måste domstolen ge tillstånd till muddringen, vilket är tveksamt om dom gör. En muddring skulle släppa lös bra mycket sediment till vattenflödet från Faluån, och vidare ut i Runn, därefter Dalälven.

Utöver det måste domstolen ge tillstånd att helt enkelt deponera sedimentet någonstans. Gruvan vore den enda naturliga platsen, men är som bekant världsarv …

Det känns inte realistiskt att Mark- och miljööverdomstolen skulle godkänna någotdera.

Däremot vore det bra om vi kunde ”låsa in” sedimentet, inte minst med tanke på kommande översvämningar. Falun är ett högriskområde för översvämningar.

En relativt stor del av Falun är byggt på gammal åbotten. Exempelvis är Ölandsgatan med kvarteret Belysningen uppfört på ”Ö-landet” i Faluån. Delar av Faluån fylldes helt enkelt igen med varp, och sedan byggde man på detta underlag. Något liknande går att göra med Tisken.

Mitt förslag är att fylla ut de grunda delarna av Tisken med schaktmassor, och sedan sponta en huvudfåra, precis som delar av Faluån i dag. Då låser vi sedimentet, samtidigt som vattnet kan strömma fritt genom staden.

Tisken kan på så sätt bli ett rekreationsområde eller stadspark. En öppen grön yta för Faluborna. Däremot inga byggnader eller hus, därtill är översvämningsrisken för hög.

Även om kostnaderna säkert kommer bli höga så tror jag det är en god investering för framtiden. Inte minst minskar det risken för läckage av tungmetaller vid höga vattenflöden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar